RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘II. Zagadnienia ogólne gospodarowania’

Istota procesu gospodarowania

30 cze

Na proces gospodarowania składają się procesy:
- produkcji,
- podziału,
- konsumpcji.

Produkcja – działalność ludzka wytwarzająca różne środki niezbędne do zaspokojenia potrzeb.

Produkt – otrzymane z produkcji dobra.

Praca człowieka – proces świadomego i celowego użytkowania jego własnej siły roboczej.

Czynniki produkcji
- wszystkie środki użyte w procesie produkcji.

Rodzaje czynników produkcji:
- dobra pierwotne,
- praca człowieka,
- ekonomiczne dobra produkcyjne,
- praca przedsiębiorcy.

Kryterium zużywania:
- czynniki produkcji zużywające się jednorazowo,
- czynniki produkcji zużywające się stopniowo (wyposażenie stałe).

Nakład – wielkość czynników produkcji zastosowanych w danym czasie do określonej produkcji.

Wynik – wielkość uzyskanego produktu.

Strumień – ilość dóbr lub pracy, które mierzymy jako przepływ podczas pewnego okresu czasu.

Zasoby – stan zjawisk ekonomicznych w danym momencie.

Rodzaje zasobów:
- ludzkie,
- naturalne (odnawialne i nieodnawialne),
- kapitałowe (kapitał rzeczowy – środki pracy, przedmioty pracy; kapitał finansowy – pieniądz i papiery wartościowe).

Alokacja - podział, rozdysponowanie rzadkich środków do producentów i konsumentów.

Główne zadania współczesnej ekonomii:
- wyjaśnienie prawidłowości procesów gospodarowania,
- wskazywanie na możliwości i ograniczenie rozwoju gospodarczego.

Racjonalność - dokonywanie najbardziej korzystnych wyborów przy podejmowaniu decyzji.

Rachunek ekonomiczny – ocena rezultatów podjętych decyzji.

Warunki posługiwania się:
- nakłady i efekty w odpowiednich jednostkach miary,
- jednoznaczne kryterium wyboru.

 

Potrzeby i środki ich zaspokajania

29 cze

Potrzeba – subiektywne odczuwanie braku zaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy. Indywidualne i subiektywne.

Systematyka potrzeb według A. Masłowa:
- potrzeby podstawowe (biologiczne),
- potrzeby bezpieczeństwa,
- potrzeby kontaktów społecznych,
- potrzeby uznania,
- potrzeby samorealizacji.

Środki zaspokajania potrzeb ludzkich:
- materialne, naturalne zasoby przyrody oraz produkty (rzeczy) będące wynikiem działalności człowieka,
- niematerialne, usługi niematerialne.

Dobra – wszelkie środki służące do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Pozytywne – osiągnięcie korzyści. Negatywne – nie osiągnięcie korzyści, negatywny wpływ.

KLASYFIKACJA DÓBR
Klasyfikacja dóbr

Dobra rzadkie są wytwarzane w ograniczonej ilości i nazywa się je dobrami ekonomicznymi. Praca ludzka + dobra ekonomiczne + dobra pierwotne.

Dobra wolne dostarcza przyroda.

Dobra publiczne to dobra, z którego użytkowania nikogo nie można wyłączyć.

Cechy dóbr publicznych (P. A. Samnelson):
- pełnią funkcje użyteczności dla poszczególnych osób,
- nikt nie jest wyłączony z ich użytkowania,
- mogą być użytkowane przez wiele podmiotów gospodarczych.

Internalizacja – przedsięwzięcia powodujące, że koszty zewnętrzne działalności gospodarczej zostają uwzględnione w kalkulacjach kosztów własnych podmiotów powodujących ich powstanie.