RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘XVIII. Biznes elektroniczny’

Zabezpieczenia transakcji e-biznesowych

14 sty

Kryptografia i podpis cyfrowy
Kryptografia
to szyfrowanie informacji. Ma ona zagwarantować tajność danych w trakcie transakcji poprzez sieć publiczną. Urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane w tym celu mają wspólną cechę – korzystają z algorytmów kryptograficznych o różnej sile kodowania.

Istnieją dwa rodzaje kryptografii:
- symetryczna,
- niesymetryczna.

W kryptografii symetrycznej istnieje jeden tajny klucz, który służy do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości. Do najbardziej rozpowszechnionych szyfrów symetrycznych zaliczamy: DES, 3DES, RC2, RC4, RC5, RC6 i IDEA. Główną zaletą jest jej prostota oraz szybkość szyfrowania i odszyfrowania.

Kryptografia niesymetryczna opiera się na dwóch kluczach: prywatnym i publicznym. Każda wiadomość zaszyfrowana kluczem prywatnym można deszyfrować wyłącznie za pomocą klucza publicznego. Analogicznie, każda informacja zakodowana za pomocą klucza publicznego może być odczytana po użyciu klucza prywatnego z danej pary.

Kryptografia niesymetryczna ma zastosowanie przy uwierzytelnianiu odbiorcy. Uwierzytelnianie ma na celu identyfikację oraz sprawdzenie tożsamości użytkownika. W płatnościach elektronicznych stosuje się metodę:
- prostego uwierzytelniania – opartą na podejściu „co znasz”, czyli na tajności hasła, które znane jest tylko użytkownikowi,
- silnego uwierzytelniania – opartą na podejściu „co masz”, czyli np.: na tokenach, kartach elektronicznych, certyfikatach cyfrowych.

Innym sposobem wykorzystania kryptografii niesymetrycznej jest podpis cyfrowej.

Podpis cyfrowy powinien:
- być trudny do podrobienia,
- umożliwiać weryfikację autentyczności dokumentu,
- na trwałe łączyć się z dokumentem,
- uniemożliwiać poszywanie się pod inną osobę oraz wyparcie się podpisu przez autora,
- umożliwiać wykrywalność wszystkich zmian w danych transakcjach.

SSL i certyfikaty
SSL (Secure Socket Layer)
jest protokołem umożliwiającym bezpieczną komunikację między klientem a serwerem. Klient oraz serwer określają swoją tożsamość poprzez szyfrowane połączenie. Protokół SSL opiera się na instytucjach certyfikujących, które podpisują certyfikaty poszczególnych serwerów. Kiedy przeglądarka nawiąże kontakt z serwerem stosującym protokół SSL, dostaje od niego jego klucz publiczny i generuje klucz losowy, na czas trwania połączenia, a następnie w postaci zaszyfrowanej wysyła go z powrotem do serwera. Elektroniczna wymiana danych między stronami jest szyfrowana.

Protokół SSL używa:
- certyfikatów CA, posiadających zbiór informacji reprezentujących tożsamość danej instytucji certyfikującej,
- certyfikatów serwera, posiadających zbiór informacji reprezentujących tożsamość danego serwera oraz opatrzonych podpisem CA,
- certyfikatów osobistych, certyfikatów klienta, które potwierdzają tożsamość klienta.

Każdy certyfikat musi zawierać:
- wersję certyfikatu,
- numer seryjny certyfikatu,
- nazwę instytucji, serwera lub użytkownika, któremu przyznano certyfikat,
- podstawowe dane teleadresowe,
- klucz publiczny posiadacza certyfikatu,
- okres obowiązywania certyfikatu,
- nazwę instytucji, która wydała certyfikat,
- identyfikator nadawcy,
- podpis elektroniczny instytucji wydającej certyfikat.

 

e-Finanse

13 sty

e-Bankowość
Bankowość elektroniczna
jest formą zdalnego dostępu do produktów i usług bankowych, wykorzystującą urządzenia elektroniczne.

Ścieżki dostępu do produktów i usług bankowych wykształciły cztery główne formy bankowości elektronicznej: telebanking, home banking, bankowość internetowa i mobile-banking.

Telebanking pozwala na zdalną obsługę rachunku bankowego przy użyciu telefonu. Za sprawą call center i IVR (Interactive Voice Response) automatycznie realizowane są zlecenia wydane przez klienta wybierającego określoną przez system nadzorujący kombinację z klawiatury, ale także możliwy jest kontakt z konsultantem przy realizacji zróżnicowanych operacji.

Home banking umożliwia elektroniczną komunikację i zdalny dostęp do produktów bankowych.

Bankowość internetowa (i-banking) – forma dostępu do produktów i usług bankowych za pośrednictwem Internetu.

Można wyróżnić cztery fazy rozwoju usług bankowych w Internecie:
1. Internet jako narzędzie marketingu – obejmuje marketing i promocje, dostarczenie obecnym i potencjalnym klientom obszernych informacji o banku, jego produktach i usługach przez strony WWW
2. Wprowadzenie interakcji z klientami – wdrożenie rozwiązań umożliwiających dwustronną komunikację bank-klient, a strony WWW zmieniają się w rozwinięte centra informacyjne
3. Pełna bankowość internetowa – całkowity dostęp do elektronicznych produktów i usług oraz transakcji on-line, możliwy dzięki zintegrowaniu wewnętrznych systemów bankowych z Internetem oraz wdrożeniu systemów zabezpieczeń, które gwarantowałyby bezpieczny dostęp do konta
4. Strategiczne wykorzystanie Internetu – bank wykorzystuje Internet jako część strategii i wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby udoskonalić działalność i relacje z klientami, głównym priorytetem jest rozwój bankowości internetowej, a strona internetowa, będąca elektronicznym kanałem dystrybucji, ujęta jest w strategii rozwoju banków, ważną rolę odgrywają rozwiązania CRM, które umożliwiają stworzenie rozbudowanych baz danych o klientach, przeprowadzenie segmentacji klientów i zarządzanie relacjami poprzez odpowiednio zindywidualizowaną ofertę

Istnieją dwa modele banków oferujących bankowość internetową:
- banki tradycyjne dodatkowo oferują swoje produkty i usługi przez Internet, banki te mają wielokanałową strategię dystrybucji, a Internet jest alternatywnym kanałem dostępu do konta,
- banki internetowe, nieposiadające tradycyjnych oddziałów, oferują wyłącznie internetowy dostęp do konta, w tym przypadku elektroniczny kanał dystrybucji jest wspomagany przez telefoniczny dostęp do call center oraz przez sieć bankomatów.

Rozwój technologii mobilnych oraz możliwości telefonów komórkowych doprowadziły do wprowadzania nowego kanału dostępu do produktów i usług bankowości elektronicznej – m-bankowości. Umożliwiają dostęp do usług bankowych za pośrednictwem krótkich informacji tekstowych oraz protokołu obsługi aplikacji bezprzewodowej WAP.

e-Lending
e-Lending
– elektroniczny dostęp do kredytów. Do podstawowych problemów przy udzielaniu kredytu należy ocena wiarygodności finansowej kredytobiorcy, a więc, zanim zostanie udzielony kredyt lub pożyczka, kredytodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka kredytowego.

e-Broking
e-Broking
jest usługą polegającą na elektronicznym dostępie do usług maklerskich. Broker przekazuje w formie zlecenia dyspozycję wydaną przez klienta na giełdę lub rynek pozagiełdowy i wprowadza ją do systemów. Inwestorzy analizują bieżącą sytuację na giełdzie oraz dane historyczne i składają dyspozycje przed otwarciem sesji giełdowej. Na rynku regulowanym pozagiełdowym klient ma wgląd do notowań iw prowadza swoją dyspozycję bezpośrednio do systemu domu maklerskiego, skąd przekazywane są automatycznie na giełdę. Po realizacji zlecenia informacje z rynków są przekazywane bezpośrednio do klienta na jego terminal.

Pieniądz elektroniczny
Pieniądz elektroniczny można podzielić na:
- pieniądz bazujący na karcie – elektroniczna wartość jest przechowywana na mikroprocesorze będącym częścią karty,
- pieniądz sieciowy – elektroniczna wartość w postaci pieniądza elektronicznego magazynowana jest na dysku twardym komputera (ang. e-cash).

Pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji,
- jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
- jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji
- na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,
- jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.

 

Marketing i reklama internetowa

12 sty

Marketing internetowy
Marketing jest koncepcją postępowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, którego działalność jest skierowana na zaspokojenie potrzeb klientów. Internet umożliwia indywidualizację zarówno informacji kierowanej do odbiorcy, jak i samego produktu, oraz dwukierunkową komunikację między przedsiębiorstwem a klientem. Działalność marketingowa prowadzona za pośrednictwem Internetu przynosi dużą wartość informacyjną za sprawą możliwości mierzenia i analizy uzyskanych rezultatów. Nowy zasięg dla działalności marketingowej otwiera także rynek internetowy i handel elektroniczny, oparty na transakcyjności Internet oraz możliwości wirtualizacji usług i produktów.

Do sprecyzowania grupy klientów potrzebna jest segmentacja rynku. Można wyodrębnić dwa segmenty użytkowników w Internecie:
- użytkownicy indywidualni,
- przedsiębiorstwa i organizacje.

Przedsiębiorstwa prowadzące internetowe działania marketingowe mogą stosować następujące strategie z punktu widzenia segmentacji odbiorców:
- marketing zróżnicowany – uwzględniana jest różnorodność nabywców, a działania marketingowe są kierowane do wybranych grup docelowych poprzez strony WWW, które odpowiadają cechom każdej z grup,
- marketing skoncentrowany – występuje koncentracja na najważniejszej dla przedsiębiorstwa grupie docelowej,
- marketing niezróżnicowany – nie bierze się pod uwagę różnic czy cech występujących w danych grupach i adresuje się swoje działania marketingowe oraz strony WWW do ogółu.

Do głównych zalet Internetu jako narzędzia marketingu można zaliczyć:
- elastyczność,
- interaktywność,
- oddziaływanie o zasięgu globalnym,
- szybkość reakcji,
- przekaz o charakterze multimedialnym,
- brak barier czasowych oraz przestrzeni reklamowej,
- niższe koszty przekazu w porównaniu z tradycyjnymi nośnikami reklamy.

Reklama internetowa
Głównym nośnikiem reklamy w Internecie jest baner. Baner jest ramką połączoną łączem ze stroną WWW dotyczącą reklamowanego produktu. Stanowi on zazwyczaj kluczowy punkt każdej kampanii reklamowej w Internecie. Baner niekiedy jest traktowany jako przedmiot wymiany między niekonkurującymi ze sobą stronami, dzięki któremu można pozyskiwać odwiedzających bez potrzeby ponoszenia dużych kosztów.

RODZAJE REKLAM I ICH CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje reklam i ich charakterystyka

Do zmierzenia skuteczności i efektywności reklamy internetowej, czyli oceny dostarczenia reklamy do adresów, wykorzystywane są następujące wskaźniki:
- AdViews – liczba wyświetleń danej reklamy on-line, umożliwiających dostrzeżenie jej przez użytkowników Internetu odwiedzających daną stronę WWW w określonym czasie,
- AdClicks – wskaźnik określający, ile racy dana reklama została zauważona i otwarta przez odwiedzającego daną stronę WWW w określonym czasie,
- Click Rate – stosunek kliknięć na dany baner do ogólnej liczny jego wyświetleń na danej stronie WWW,
- Click Through – wskaźnik określający procent wywołań danej strony reklamodawcy, spowodowany kliknięciem na baner przez oglądającego ten baner,
- Click Through Rate (CTR) – procent oglądających, którzy zdecydowali się kliknąć w dany baner.

Biorąc pod uwagę efekty i poniesione nakłady, wyodrębnić można CPT lub CPM (Cost Per Thousand)/(Cost Per Mille) – koszt przypadający na tysiąc odsłon banera na danej stronie.

 

Portale korporacyjne i komercyjne

11 sty

Portale korporacyjne
Portale korporacyjne
są aplikacjami umożliwiającymi organizacją dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji oraz dostarczają użytkownikom spersonalizowaną informację niezbędną do podejmowania decyzji.

Portale te integrują systemy zarządzania treścią CMS, systemy Business Intelligence, hurtownie danych, tematyczne hurtownie danych i systemy zarządzania danymi DMS. W kontekście współpracy i komunikacji między użytkownikami wyróżnia się cztery typy portali:
- portale korporacyjne – dostarczające użytkownikom informacje z dużych zbiorów danych,
- portale kolaboracyjne – umożliwiające użytkownikom współprace nad projektami i rozwój, tzw. community of practise,
- portale ekspertów – łączące użytkowników na podstawie ich wiedzy i umiejętności oraz potrzeb informacyjnych,
- portale wiedzy – integrujące możliwości trzech wcześniej wymienionych portali.

Portal korporacyjny ma na celu zespolenie wszystkich aplikacji i danych oraz udostępnienie ich użytkownikom poprzez wspólny interfejs.

Funkcjonalność portali zależy od potrzeb i zaawansowania rozwiązań IT w przedsiębiorstwie. Portale korporacyjne, w przeciwieństwie do zwykłych systemów informatycznych:
- umożliwiają współpracę, publikowanie na forum organizacji lub tylko dla wybranych grup wewnętrznych i zewnętrznych,
- dostarczają zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania,
- ułatwiają wykonywanie wielu zadań w tym samym czasie oraz korzystanie z wiedzy i informacji, a także redukują ich nadmiar,
- ułatwiają odnajdywanie i zapewniają dostęp do wiedzy i informacji oraz źródeł ich pochodzenia.

Część korzyści jest widoczna na początku funkcjonowania portalu korporacyjnego, zaś część jest osiągana po dłuższym okresie użytkowania. Do długofalowych korzyści można zaliczyć: wzrost jakości i dostępności informacji, wzrost produktywności i wydajności poprzez zmniejszenie czasu poszukiwania informacji, a także zmniejszenie kosztów dystrybucji informacji i wiedzy. Portal umożliwia także rozwój działań sprzedażowych i marketingowych oraz współpracę z partnerami.

Portale komercyjne
Portal komercyjny
stanowi internetowy, wielotematyczny serwis informacyjny, poszerzony o różnorodne usługi internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. Portal komercyjny oferuje dostęp do wielu informacji z różnych źródeł oraz zawiera mechanizmy wyszukiwania stron i plików w Internecie.

Czynnikami, które mają decydujący wpływ na wybór i używanie danego portalu, są: przyzwyczajenie, satysfakcja oraz poczta na danym portalu.

Portale spełniają wiele różnych, nie tylko biznesowych, funkcje:
- umożliwiają poszerzanie wiedzy,
- dostarczają niezliczonych informacji z wielu dziedzin nauki, polityki, rozrywki, gospodarki,
- ułatwiają zawieranie kontaktów osobistych przez czaty, fora, a także zawieranie kontaktów służbowych,
- umożliwiają umieszczenie reklam,
- ułatwiają dostęp do różnych usług przez utrzymywanie pasaży handlowych, serwisów usługowych, poradni.

Portal komercyjny cechuje się minimalną zawartością własnej grafiki, która występuje w formie ozdobników, nagłówków oraz górnego paska z logo i menu, ponieważ jest on głównym medium przekazu reklamy internetowej.

 

Przeglądarki, wyszukiwarki, porównywarki

10 sty

Przeglądarki
Przeglądarka internetowa
to oprogramowanie, które pobiera i wyświetla dokumenty w protokole HTML, XML, XHTML z serwerów internetowych i plików multimedialnych.

Komunikacja między przeglądarką internetową i serwerem odbywa się dzięki protokołom HTTM, FTP, HTTPS, Gopher. Umożliwiają one prostą obsługę komputera podczas wykonywania wszystkich operacji niezbędnych do sprawnego korzystania z Internetu.

Wyszukiwarki internetowe
Wyszukiwarka internetowa
jest stroną internetową lub programem ułatwiającym znalezienie poszukiwanej informacji w Internecie.

Wyszukiwarki internetowe dzielą się na trzy grupy:
- systemy z indeksowaniem stron – służą do wyszukiwania informacji umieszczonych na stronach internetowych,
- systemy wyszukiwania bezpośredniego – umożliwiają odnajdywanie plików binarnych, muzyki, wideo itp.
- katalogi stron – są katalogami adresów URL różnych serwerów WWW.

Na początku wyszukiwarki indeksują, czyli przeglądają strony internetowe i ich zawartość, a następnie zapisują adekwatne informacje w swojej bazie danych. Gdy użytkownik podaje słowo kluczowe, wyszukiwarka przeszukuje w swojej bazie danych wszystkie strony zawierające poszukiwane słowa i wyświetla linki do znalezionych stron. Kolejność wyświetlania linków zależy od wewnętrznych mechanizmów danej wyszukiwarki. Trzema głównymi mechanizmami wyszukiwarek, indeksujących treść stron WWW, są:
- roboty (ang. robots) – czytają wyłącznie linki znajdujące się na odszukanych stronach i opierając się na nich, tworzą hierarchiczną strukturę drzewiastą,
- pająki (ang. spiders) – czytają całą treść strony,
- metacrawlers – ściągają informacje z istniejących wyszukiwarek, co skraca czas wyszukiwania.

Wyszukiwarki można podzielić na kontrolowane przez:
- autora stron (ang. author-controlled) – tworzą ranking stron na podstawie słów kluczowych znajdujących się na indeksowanych stronach,
- redaktora wyszukiwarki (ang. editor-controlled) – umiejscawiają strony w katalogach tworzących strukturę drzewiastą,
- użytkowników (ang. user-controlled) – ranga obliczana jest na podstawie liczby odwiedzin stron przez użytkowników.

Porównywarki
Porównywarka
to serwis umożliwiający wyszukiwanie, porównywanie danego produktu w różnych sklepach internetowych.

Dzięki porównywarkom można porównywać ceny, parametry produktów i oferty z różnych sklepów internetowych jednocześnie. Ze strony porównywarki użytkownik może przejść bezpośrednio na stronę internetową sklepu oferującego dany produkt.

Porównywarki cen zwiększają bezpieczeństwo nawiązanych transakcji, ponieważ serwisy podpisują ze sklepami odpowiednie umowy, eliminując jednocześnie jednostki niepewne i niemające pełnej dokumentacji prawnej dotyczącej swojej działalności. Każdy użytkownik może podzielić się swoimi doświadczeniami z zakupów w danym sklepie, co podnosi standard obsługi klientów oraz eliminuje niekompetentne sklepy.

 

Handel mobilny

09 sty

Handel mobilny jest częścią handlu elektronicznego, przy czym transakcje zawierane są za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Urządzenia mobilne cechują się:
- bezprzewodowością i mobilnością,
- brakiem potrzeby posiadania łącza internetowego,
- identyfikacją i lokalizacją użytkownika.

System WAP rozszerza możliwości Internetu i handlu mobilnego poprzez dostarczenie klientowi informacji o produkcie lub usłudze na urządzenie mobilne. Protokół WAP pozwala urządzeniom mobilnym wejść w strefę Internetu, więc same usługi m-commerce niewiele się różnią od współczesnych elektronicznych operacji handlowych e-commerce.

 

Biznes elektroniczny – pojęcia i modele

08 sty

Pojęcia e-gospodarki, biznesu elektronicznego i handlu elektronicznego
Gospodarka elektroniczna
(e-gospodarka, ang. E-conomy) to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, zawierane są transakcje, dochodzi do tworzenia oraz wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami.

Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesowe, zrealizowane drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Handel elektroniczny (ang. e-commerce) to proces zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu.

Gospodarka elektroniczna
Gospodarka elektroniczna obejmuje szeroką gamę przedmiotów, podmiotów, procesów, interakcji i sieci relacji. Nowe technologie oraz Internet sprawiają, że informacja i wiedza stają się kluczowymi zasobami. Innowacje w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych napędzają nową gospodarkę i rozwój ekonomiczny. Jakość i wysiłek umysłu ludzkiego, wspomagane przez nowe technologie, wpływają na wszystkie gałęzie gospodarki, przyspieszają rozwój, wzrost wydajności i tempo wzrostu gospodarczego. W gospodarce elektronicznej nowe technologie, reguły przedsiębiorczości oraz zaistniały porządek gospodarczy pozostają w ścisłych relacjach, wzajemnie się przenikając i warunkując.

Sektory biznesu elektronicznego
Sektory biznesu elektronicznego
określają relacje zachodzące między podmiotami na rynku elektronicznym.

Główne sektory e-biznesu:
- B2B (ang. business to business) – transakcje realizowane są między przedsiębiorcami i dotyczą ich obszarów działalności gospodarczej,
- B2C (ang. business to customer) – transakcje realizowane są między przedsiębiorstwami a odbiorcami detalicznymi,
- C2C (ang. customer to customer) – sektor charakteryzujący się interakcją między klientami indywidualnymi,

Innymi sektorami gospodarki elektronicznej są:
- C2B (ang. customer to business), który występuje w formie zapytań, propozycji i warunków realizacji transakcji oraz forów dyskusyjnych,
- B2E (ang. business to employee), E2B i E2E, w których wykorzystywane są elektroniczne kanały do komunikacji z pracownikami, współpracy oraz realizacji zadań przez wewnętrzne sieci, programy biznesowe i e-learning,
- B2A (ang. business to administration), A2B, C2A i A2A, w których występują relacje z organami administracji rządowej i samorządowej, polegające na komunikacji i realizacji spraw urzędowych.

Modele biznesu elektronicznego
Model biznesu elektronicznego
określa sposób osiągnięcia zysków z działalności w Internecie przez podmioty funkcjonujące na rynku elektronicznym.

Klasyfikacja modeli biznesu elektronicznego:
- sklep internetowy (ang. e-shop) – służy do sprzedaży towarów i usług przez Internet,
- elektroniczne centrum handlowe (ang. e-mall) – składa się z wielu sklepów internetowych ulokowanych pod jednym adresem URL, a współpraca opiera się na wspólnych dostawach produktów, metodach płatności i przedsięwzięciach marketingowych oraz na agregacji klientów,
- aukcja elektroniczna (ang. e-auction) – działa na takich samych zasadach jak aukcja tradycyjna, lecz produkty są prezentowane w formie multimedialnej na stronach aukcyjnych, przychody właściciela aukcji są generowane dzięki sprzedaży platformy technologicznej, opłatom wnoszonym przez uczestników lub naliczanych od transakcji, a także pochodzą z reklam umieszczanych na stronach e-aukcji,
- elektroniczne zaopatrzenie (ang. e-procurement) – dostarcza nowych rozwiązań w organizacji procesu zaopatrzenia, stosowanego zarówno w całym przedsiębiorstwie, jak i na jego wszystkich szczeblach, oferty i dokumenty występują w formie elektronicznej, ale dostawy odbywają się w sposób tradycyjny,
- trzecia strona rynku – podzlecenia (ang. third party marketplace) jest wykorzystywana w przypadku przekazania przez przedsiębiorstwo części obszarów swojej działalności firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w danej dziedzinie,
- integrator usług łańcucha wartości (ang. value-chain integrator) – integruje składowe łańcucha wartości poprzez zbieranie, syntezowanie i dystrybucję informacji w łańcuchu, głównym celem działalności integratorów jest osiągnięcie strategicznej pozycji na rynku, zapewniającej optymalny dostęp do informacji dotyczących relacji występujących między podmiotami obecnymi w łańcuchu wartości,
- dostawca usług i wartości dodanych (ang. value-chain service provider) – specjalizuje się w dostarczeniu określonej usługi występującej w łańcuchu wartości, a dochody są generowane z płatności za usługi lub z prowizji od realizowanych transakcji,
- platforma współpracy (ang. collaboration platform) – oprogramowanie, które stwarza architekturę do współpracy między różnymi grupami zawodowymi, najczęściej jest ona prowadzona przez niezależną firmę, wynajmującą ją innym przedsiębiorstwom, a dochody generuje ze sprzedaży lub wynajmu platformy umożliwiającej pracę grupową, z zarządzania nią i ze sprzedaży licencji,
- pośrednictwo w zakresie informacji (ang. information brokerage) – oferuje usługi związane z wyszukiwaniem i udzieleniem klientom poszukiwanych, zamawianych informacji, głównym celem działania brokera informacji jest stworzenie platformy, w której sprzedający i kupujący będą się komunikować oraz wystąpi koncentracja informacji,
- usługi zaufania – instytucje certyfikacyjne (ang. trust services) – dostarczają określonych informacji, które gwarantują zaufanie i bezpieczeństwo między stronami w procesach oraz transakcjach biznesowych mających miejsce w Internecie,
- udostępnianie aplikacji przez Internet (Application Service Provider, ASP) – przedsiębiorstwo udostępnia za opłatą oprogramowanie dostępne w Internecie,
- wirtualna społeczność (ang. virtual community) – składa się z indywidualnych internautów, spotykających się w danym miejscu w sieci, tworzących swoisty portal tematyczny i dzielących się swoimi opiniami na dany temat.

Założenia handlu elektronicznego
Rynek elektroniczny
to sfera wymiany elektronicznej produktów i usług między sprzedającym a kupującym.

Na rynek elektroniczny składają się strony transakcji, przedmioty obrotu oraz wzajemne relacje występujące na płaszczyźnie wirtualnej. Charakter rynku sprawia, że decydującymi czynnikami są tu komunikacja i informacja.

Podział rynków elektronicznych na rynki:
- wertykalne – charakteryzują się różnorodnością produktów z jednej branży, organizowane są najczęściej przez konsorcja kupców i dostawców,
- horyzontalne – obsługują wiele branż, a przedmiotami obrotu są zazwyczaj dobra finalne.

Proces kupna-sprzedaży w handlu elektronicznym można podzielić na:
- przedsprzedaż – obejmuje prezentację produktów i usług w postaci stron internetowych, elektronicznych baz danych i katalogów,
- sprzedaż – charakteryzuje się negocjacjami między stronami transakcji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji i oprogramowań, odnoszącymi się do określonego produktu lub usługi będącej przedmiotem transakcji i ceny oraz zakupu produktu/usługi,
- usługi posprzedażowe – przedsiębiorstwa mają zapewnić wysoką jakość usług serwisowych i pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z produktami.

Do głównych korzyści e-handlu można zaliczyć szybką wymianę informacji między partnerami handlowymi, spadek kosztów, skrócenie cyklu produkcyjnego, bardziej efektywną obsługę klienta oraz łatwiejsze wejście na nowe rynki zbytu.

Rozwiązania handlu elektronicznego
Sklep internetowy
– serwis internetowy umożliwiający zapoznanie się z towarem, złożenie zamówienia drogą elektroniczną i jego kupno.

Sklepy internetowe można podzielić według asortymentu oferowanego klientom na:
- horyzontalne,
- wertykalne.

Możliwości stworzenia e-sklepu:
- sklepy na zamówienie – zamawia się dedykowane rozwiązanie, specjalnie zaprojektowane i ściśle dopasowane do potrzeb sprzedającego,
- gotowy sklep (z półki) – kupowane jest gotowe oprogramowanie, które można zindywidualizować odpowiednio do potrzeb sklepu,
- miejsce na pasażu handlowym – pasaże, elektroniczne centra handlowe oferują własne oprogramowanie na stworzenie sklepu internetowego, który będzie częścią pasażu handlowego.

Po wyborze odpowiedniego rozwiązania firma musi zadecydować, czy sklep będzie działał na własnym serwerze, czy skorzysta z usługi hostingu. Pierwsza opcja jest kosztowana i opłaca, gdy firma intensywnie działa w Internecie. W drugiej, tańszej opcji, firma hostingowa udostępnia domenę na swoim serwerze, utrzymuje ją i administruje. Muszą również zostać określone formy płatności oraz wdrożone rozwiązania im odpowiadające, aby transakcje mogły dojść do skutku.

Z punktu widzenia promocji ważne jest stosowanie pozycjonowania, czyli wypromowanie danego sklepu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek. Aby osiągnąć jak najlepszą pozycję, musi wystąpić zrównoważenie trzech warunków: popularności sklepu, elementów technicznych i elementów dotyczących sklepu.

Aukcja internetowa jest serwisem, w którym mają miejsce transakcje wynikające z licytacji dóbr i usług oraz sam proces licytacji.

Aukcje można również podzielić na wertykalne i horyzontalne.

RODZAJE AUKCJI
Rodzaje aukcji

 

Internet i Web 2.0

07 sty

Rozwój Internetu
Internet
jest to światowy system sieci komputerowych, oparty na protokole komunikacyjnym TCP/IP.

W sposób trwały weszły w użycie takie usługi Internetu, jak:
- poczta elektroniczna,
- WWW (World Wide Web),
- grupy dyskusyjne,
- fora dyskusyjne,
- rozmowy w czasie rzeczywistym (IRC – Internet Relay Chat),
- czaty tekstowe,
- komunikatory internetowe,
- telefonia komórkowa,
- telekonferencje.

Internet stał się jednym z głównych mediów komunikacyjnych. Cechuje się on wysoką elastycznością, szybkością dostępu do informacji oraz atrakcyjnością przekazu.

TABLICA CHRONOLOGICZNA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W EWOLUCJI INTERNETU
Tablica chronologiczna ważniejszych wydarzeń w ewolucji Internetu

Web 2.0
Koncepcja Web 2.0 zakłada tworzenie treści serwisów internetowych przez użytkowników Internetu. Należy wymienić takie rozwiązania 2.0, jak:
a) Wikipedia – z mechanizmem Wiki, który umożliwia współtworzenie i edycję treści internetowych oraz ze wspomagającym je oprogramowaniem,
b) blogi – rodzaj sieciowego dziennika, z bieżącymi, chronologicznie uporządkowanymi wpisami autora, zawierającego odnośniki, system tagowania i archiwizacji wpisów oraz opcję komentarzy,
c) serwisy współdzielenia i wymiany plików (ang. media-sharing) – dające możliwość umieszczania, udostępniania, wyszukiwania i prezentowania plików, głównymi formami są:
- podcasting – dzięki technologii RSS (Really Simple Syndication) umożliwia publikację plików dźwiękowych, występuje w formie audycji radiowych, blogów, materiałów z narracją,
- vidcasting – umożliwia publikację i transmisję plików wideo w Internecie,
- serwisy współdzielenia filmów, fotografii, dokumentów, prezentacji – zasoby są zamieszczane bezpłatnie, katalogowane i rozpowszechniane ogólnie lub na podstawie uprawnień w dostępie,
d) zakładki społeczne (ang. social bookmarking) – polecanie i udostępnianie innym zbioru odnośników do stron internetowych zestawionych przez użytkowników, co umożliwia sprawne znalezienie odpowiednich informacji dzięki tagom i listom zakładek innego internauty, istnieje system rankingowy lub oceny jakości udostępnianych adresów,
e) serwisy społecznościowe – skupiają osoby charakteryzujące się zbliżonymi zainteresowaniami, które chcą się nimi podzielić i nawiązać nowe znajomości, serwisy dysponują narzędziami do autoprezentacji, zakładania grup tematycznych i komunikacji,
f) wirtualne światy – zastępują rzeczywisty kontakt, symulują życie i oddziaływanie międzyludzkie na płaszczyźnie wirtualnej.