RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘XVI. Zarządzanie wiedzą’

Technologie zarządzania wiedzą, rynek KMS

01 sty

Zarządzanie wiedzą, poza wymiarem technologicznym, tzw. twardym, ma drugi wymiar, tzw. miękki, który opiera się na kreatywności, wiedzy, kapitale intelektualnym pracowników oraz umiejętnościach organizowania kluczowych procesów, jakie odbywają się w przedsiębiorstwie.

ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA WYBRANYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Analiza porównawcza przykładowych rozwiązań technologicznych dla wybranych narzędzi zarządzania wiedzą

 
 

Narzędzia zarządzania wiedzą

30 gru

Narzędzia informatyczne mają postać rozwiązań technicznych, bądź programistycznych w postaci całej gamy systemów informatycznych. Dobrze zaimplementowany system zarządzania wiedzą powinien współpracować również z modułami innych systemów informatycznych przedsiębiorstwa, w których zlokalizowane są zasoby wiedzy danej organizacji.

Internet jest najprężniej rozwijającą się technologią ICT. Dzięki szerokopasmowej łączności możliwy jest powszechny dostęp do wiedzy.

Portale korporacyjne są platformami efektywnej komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie, które zbierają w jednym miejscu wiedzę z szeroko dostępnych źródeł. Wiedza udostępniana jest za pomocą przeglądarki internetowej. Wymagania stawiane portalom korporacyjnym:
- zapewnienie wspólnych mechanizmów dostępu,
- dostarczanie danych, informacji i wiedzy menedżerom różnych szczebli,
- zapewnienie sprawnego obiegu informacji wspierającego procesy,
- podobna funkcjonalność, lecz w różnej formie dla klientów, inwestorów, właścicieli,
- dostęp do żywej wiedzy, kontakt z ekspertami.

E-learning umożliwia zdalne nauczanie i wspomaganie szkoleń.

Inteligentni agenci to programy komputerowe używane do kojarzenia ludzi z wiedzą dostępną w Internecie lub intranetach. Na podstawie zbiorów sklasyfikowanych wiadomości lub dokumentów mogą one używać wskazówek pomocniczych do gromadzenia dodatkowych wnikliwych informacji dotyczących zainteresowań użytkownika na podstawie składni wiadomości.

Pozostałe narzędzia:
- intranet,
- bazy i hurtownie danych,
- systemy przepływu pracy i zarządzania dokumentami WFM oraz systemy klasy BPM,
- systemy wspomagania pracy grupowej,
- systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe,
- systemy klasy ERP,
- systemy klasy CRM,
- systemy BI.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii XVI. Zarządzanie wiedzą

 

Strategie i architektura systemu zarządzania wiedzą

29 gru

Firmy stosują różne strategie zarządzania wiedzą. Ogólnie strategie te mogą być ukierunkowane technologicznie i humanistycznie. Orientacja technologiczna występuje, gdy przedsiębiorstwo kładzie nacisk na techniki komputerowe, a humanistyczna na indywidualnej wiedzy spersonalizowanej i skupia się na organizacyjnych oraz międzyludzkich sieciach połączeń. Istnieje zatem podział strategii zarządzania wiedzą na strategie kodyfikacji i strategie personalizacji.

Strategia kodyfikacji oznacza gromadzenie informacji w rozbudowanych bazach wiedzy i bazach danych, udostępnianych korzystającym z nich konsultantom, pracownikom i klientom na ustalonych odpowiednio prawach do zasobów.

Strategia personalizacji polega na wspieraniu procesu bezpośredniego przekazywania posiadanej wiedzy przez poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa, tworzeniu sieci łączących ludzi, pozwalających na wymianę poglądów, doświadczeń wiedzy ukrytej.

Strategia kodyfikacji wiąże się z wiedzą jawną, a strategia personalizacji z wiedzą ukrytą. Sprawny i teoretycznie idealny system zarządzania wiedzą powinien obie te strategie integrować i w sposób zrównoważony je wykorzystywać.

Systemy zarządzania wiedzą składają się z wielu elementów indywidualnie dedykowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Elementy te są uporządkowane w architekturę systemu zarządzania wiedzą.

ARCHITEKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Architektura systemu zarządzania wiedzą

Podsystem integracji zasobów informacji realizuje inteligentne algorytmy integracji modeli danych i śledzenia zmian w zasobach informacji. Wyszukiwanie wykonuje funkcje zaawansowanego interfejsu graficznego dla reprezentacji poprzez inteligentny moduł personalizacji użytkownika. Podsystem reprezentacji wiedzy stanowi formalny język reprezentacji wiedzy. Podsystem bezpieczeństwa umożliwia szyfrowanie, weryfikację uprawnień, autentykację, podpis elektroniczny. Podsystem współpracy obsługuje forum dyskusyjne, pocztę elektroniczną, Internet, intranet, zarządzanie procesami. Repozytorium stanowi miejsce przechowywania uporządkowanych zasobów cyfrowych.

 
 

Procesy i metody zarządzania wiedzą

28 gru

KLUCZOWE PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
Kluczowe procesy zarządzania wiedzą

Znaczenie poszczególnych procesów w modelu procesowym zarządzania wiedzą:
- lokalizowanie wiedzy dotyczy identyfikacji źródeł wiedzy – zewnętrznych z otoczenia firmy oraz wewnętrznych spośród pracowników i procedur oraz organizacyjnych w firmie w celu jej pozyskiwania,
- pozyskiwanie wiedzy należy rozumieć jako wydobywanie wiedzy z użytecznych informacji i posiadanych danych ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- rozwijanie wiedzy stanowi wzbogacenie struktury zdobytej wiedzy, kreowanie nowej wiedzy,
- dzielenie się wiedzą to wymiana wiedzy posiadanej przez ludzi i organizację,
- wykorzystywanie wiedzy jest zastosowaniem wiedzy w procesach biznesowych przedsiębiorstwa,
- przechowywanie wiedzy oznacza zachowywanie wiedzy przedsiębiorstwa, aby umożliwić jej bieżące, wszechstronne wykorzystywanie.

Metody zarządzania wiedzą: zarządzanie informacjami, komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie i zarządzanie kompetencjami.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD GENEROWANIA WIEDZY
Analiza porównawcza wybranych metod generowania wiedzy

 
 

Definicje i cele zarządzania wiedzą

27 gru

Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management – KM) jest nowoczesną, systemową koncepcją polegającą na efektywnym wykorzystaniu zasobów wiedzy przedsiębiorstwa i przekształceniu ich w trwałą wartość dodaną dla klientów i pracowników organizacji. Zarządzanie wiedzą jest systemem zaprojektowanym tak, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu i wykorzystywaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie wiedzą jest jasno określonym i systematycznym zarządzaniem istotną dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji, zastosować i eksploatacji wiedzy, realizowanymi w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji.

Kapitał intelektualny obejmuje połączone: wiedzę, umiejętności zawodowe, zdolności i innowacyjność poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa w celu sprawnego wykonywania zadań oraz wartości przedsiębiorstwa, kulturę organizacyjną i strategię firmy. Zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako dążenie do maksymalnego wykorzystania wiedzy posiadanej przez organizację, aby realizować cele biznesowe przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą dotyczy zarówno ogólnej wiedzy w przedsiębiorstwie, jak i jej elementów składowych.

 
 

Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie

26 gru

Wiedzę można podzielić na:
- formalną (jawną),
- ukrytą (cichą).

Wiedza formalna udokumentowana jest w postaci baz danych, dokumentów, patentów, certyfikatów, badań, opracowań, itp. Wiedza nieformalna, ukryta to umiejętności i doświadczenie pracowników.

PODZIAŁ WIEDZY
Podział wiedzy

Przedsiębiorstwa tworzą zasoby wiedzy, przechowywane w organizacji i wykorzystywane również po zmianie pracowników w wyniku ich rotacji. Zarządzanie wiedzą wymaga określenia zależności pomiędzy danymi, informacjami, wiedzą i mądrością. Zależności te dobrze oddaje tzw. piramida wiedzy.

PIRAMIDA WIEDZY
Piramida wiedzy

Najbardziej elementarnymi składnikami wiedzy są dane, które zawierają znaki, obrazy, dźwięki lub fakty wyrwane z kontekstu. Dane usystematyzowane, przedstawione w kontekście, odpowiednio wyselekcjonowane i zinterpretowane tworzą informacje. Wykorzystanie informacji w praktyce w wyniku połączenia doświadczenia, kwalifikacji i kompetencji specjalistów w działaniu stanowi wiedzę. Mądrość pozwala na efektywne wyciągnięcie wniosków, uczenie się na błędach oraz umiejętne wykorzystanie w praktyce posiadanych informacji i wiedzy.

Przemiana danych w informacje, a potem w wiedzę jest procesem ciągłym, w wyniku którego powstaje mądrość. Przechodzenie od danych do informacji i wiedzy powinno się odbywać płynnie. Uzyskane informacje zależą od zgromadzonych danych, natomiast jakość informacji ma znaczący wpływ na jakość wiedzy tworzonej na ich podstawie.