RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘XII, Systemy ERP’

Przesłanki i kierunki rozwoju systemów ERP

08 gru

Systemy wspomagania zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach mają na celu podniesienie konkurencyjności firmy, wydajności i efektywności. W dobie globalizacji system ERP stał się strategicznym elementem biznesu.

Producenci systemów ERP ciągle rozszerzają ich możliwości funkcjonalne, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników, nowych metod zarządzania oraz zmian w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przesłanki dalszego rozwoju systemów ERP:
- system ERP jest podstawą nowoczesnych rozwiązań IT w przedsiębiorstwach i instytucjach,
- z systemem ERP można integrować inne systemy,
- producenci systemów ERP ciągle udostępniają nowe rozszerzenia funkcjonalne i technologiczne,
- w systemach ERP można stosować różne architektury oprogramowania,
- konsolidacja producentów doprowadzi do poszerzenia oferty tych systemów.

Z punktu widzenia technologii tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych, w ostatnich latach można wyróżnić tendencje do budowy systemów branżowych oraz systemów komponentowych.

Systemy branżowe są tworzone w celu ograniczenia złożoności systemów uniwersalnych oraz uzupełnienia ich o specyficzne funkcje branżowe.

Systemy komponentowe powstają poprzez przyjęcie wspólnego standardu komunikacyjnego w ramach systemu zintegrowanego, który składa się z wielu komponentów. Silna integracja w tych systemach zapewnia spójność danych, natomiast zastosowanie usług sieciowych pozwala w miarę potrzeby modyfikować procesy biznesowe. Są to rozwiązania wykorzystujące architekturę zorientowaną na usługi SOA.

Kierunki rozwoju systemów ERP:
- bardziej powszechne stosowanie technologii internetowych i technologii mobilnych,
- doskonalenie i szersze wykorzystanie narzędzi analityki biznesowej oraz narzędzi korporacyjnej wyszukiwania informacji,
- przechodzenie na architekturę zorientowaną na usługi,
- stosowanie systemów branżowych w celu automatycznego konfigurowania systemu i skrócenia czasu wdrożenia,
- otwartość na inne rozwiązania teleinformatyczne,
- integrację systemów ERP z pakietami biurowymi,
- stosowanie oprogramowania open source,
- udostępnianie oprogramowania jako usługi SaaS (Software-as-a-Service).

Systemy ERP stanowią obecnie rdzeń rozwiązań wspomagających zarządzanie, stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Inne rozwiązania są selektywnie dobierane przez klientów.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii XII, Systemy ERP

 

Wdrożenie i użytkowanie systemów ERP

07 gru

Projekt wdrożeniowy a cykl życia systemu ERP
Systemy ERP w procesie wdrożenia należy dostosować do potrzeb użytkowników. Wdrożenie (zastosowanie, implementacja) systemu ERP to przede wszystkim zastosowanie procedur realizacji procesów biznesowych, zakodowanych w algorytmach systemu informatycznego. Wdrożenie systemu ERP oznacza wszelkie działania mające na celu przygotowanie systemu do użytkowania. Projekt wdrożeniowy systemu ERP jest złożonych przedsięwzięciem informatycznym.

Projekt wdrożeniowy to rodzaj projektu informatycznego, który dotyczy zastosowania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie.

Projekt informatyczny obejmuje cały cykl życia systemu informatycznego. Etapy cyklu: analiza przedwdrożeniowa, pozyskanie systemu, wdrożenie i użytkowanie.

Analiza przedwrożeniowa obejmuje:
- analizę procesów biznesowych,
- analizę potrzeb użytkownika i określenie wymagań funkcjonalnych wobec systemu,
- analizę infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemu,
- wstępne zdefiniowanie projektu.

W przypadku implementacji systemu ERP analiza procesów biznesowych ma szczególne znaczenie dla skuteczności wdrożenia. W celu skrócenia analizy procesów biznesowych wykorzystuje się branżowe modele referencyjne oraz narzędzia informatyczne wspomagające korzystanie z tych modeli. Branżowe modele referencyjne umożliwiają m. in.: procesowo zorientowane wdrożenie systemu, stworzenie koncepcji biznesowej i dokumentacji projektu koncepcyjnego, wstępną konfigurację systemu zintegrowanego, optymalizację procesów biznesowych, szkolenia zespołu wdrożeniowego i użytkowników oraz utworzenie dokumentacji użytkownika.

Procedura pozyskania systemu ERP obejmuje: przygotowanie bazy potencjalnych dostawców, opracowanie i wysłanie zapytania ofertowego, analizę i ocenę ofert, prezentacje i wizyty referencyjne, negocjacje merytoryczne i handlowe, ostateczny wybór systemu oraz zawarcie umów licencyjnych na oprogramowanie. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór systemu ERP to: funkcjonalność systemu, stopień wspomagania procesów decyzyjnych, poziom zabezpieczeń systemu, koszt posiadania systemu, ergonomiczność i przyjazność interfejsu.

Metodyka wdrożeniowa zawiera zbiór metod i technik dotyczących sposobu postępowania w procesie realizacji projektu wdrożeniowego.

Niektóre metodyki uwzględniają również działania realizowane przed wdrożeniem i po wdrożeniu systemu. W każdej z metodyk wyróżniono etapy działania, które mogą obejmować różny zakres czynności i przebiegać sekwencyjnie, równolegle lub nachodzić na siebie. Systematyzacja prac jest sposobem zapewnienia kontroli nad przebiegiem wdrożenia.

FAZY I ETAPY PROJEKTU WDROŻENIOWEGO SYSTEMU ERP
Fazy i etapy projektu wdrożeniowego systemu ERP

Utworzenie struktury organizacyjnej projektu jest zadaniem krytycznym całego projektu. Strukturę organizacyjną projektu tworzą: komitet sterujący, kierownicy zespołów wdrożeniowych i członkowie zespołów wdrożeniowych, szef konsultantów wdrożenia i konsultanci oraz audytor wdrożenia.

Integrator to firma wdrożeniowa odpowiadająca za wykonanie przedmiotu umowy, którego dotyczy projekt wdrożeniowy.

Zadaniem integratora jest zagwarantowanie powodzenia realizacji projektu wdrożeniowego poprzez planowanie i harmonogramowanie czynności wdrożeniowych, sprawną koordynację działań wszystkich uczestników projektu, a także przestrzeganie terminów i budżetu oraz wymogów jakościowych.

Dopasowanie systemu osiąga się przez modyfikacje systemu. Proces rozszerzania podstawowej wersji systemu nazywany jest adaptowaniem lub kastomizacją.

Po zakończeniu wdrożenia należy powołać zespół kontaktowy, który będzie dbał o dalszy rozwój systemu.

Użytkowanie systemu ERP
Użytkowanie systemu ERP
to zaplanowane działania wykonawcze, mające na celu efektywne i sprawne korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymanie systemu.

Proces użytkowania systemu ERP obejmuje działania techniczne, organizacyjne, planistyczne, kontrolne, które pozwalają na utrzymanie systemu i jego otoczenia w takim stanie, aby realizował on postawione przed nim cele.

W strukturze kadr eksploatujących system występują dwie kategorie pracowników: użytkownicy systemu oraz personel obsługujący system. Użytkowników systemu można podzielić na bezpośrednich i pośrednich. Pierwsi korzystają z systemu na swoim stanowisku pracy, stosując instrukcje stanowiskowe opisujące realizowane procesy biznesowe. Drudzy przygotowują i komplementują dokumenty źródłowe oraz korzystają z wyników przetwarzania, nie biorą udziału w ty procesie. Sprawce i efektywne użytkowanie systemu jest uwarunkowane jakością procesów jego utrzymania.

Utrzymanie systemu ERP polega na celowych czynnościach serwisowych, modernizacyjnych lub rozwojowych systemu.

Proces utrzymania (obsługi) systemu ERP sprowadza się do: nadzorowania działania systemu, usuwania usterek i awarii, organizacji pracy i pomocy użytkowników, administrowania systemem, realizacji procedur bezpieczeństwa systemu informatycznego, zarządzania zasobami informatycznymi systemu oraz podtrzymywania pracy firmy i odtwarzania systemu w razie awarii. W systemach ERP należy zabezpieczyć m .in.: stanowiska pracy użytkowników, bazy danych, system operacyjny i sieć komputerową.

Personel obsługujący system to przede wszystkim administrator oraz programiści. Za sprawny przebieg procesu użytkowania systemu odpowiedzialność ponosi administrator.

Całkowity koszt posiadania systemu ERP (TCO) obejmuje wydatki związane z zakupem, wdrożeniem i użytkowaniem tego systemu.

W strukturze kosztów związanych z zakupem i wdrożeniem systemu ERP wyróżnia się: licencje oprogramowania użytkowego (ok. 40%), usługi wdrożeniowe (ok. 40%) i infrastrukturę techniczną (ok. 20%). Cena licencji zależy od liczby użytkowników, natomiast cena usług wdrożeniowych od zakresu wdrożenia. W procesie użytkowania systemu ERP na uwagę zasługują wysokie koszty administrowania i wsparcia technicznego (powyżej 10% TCO). W TCO należy również uwzględnić koszty stosowanych zabezpieczeń.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii XII, Systemy ERP

 

System ERP a zarządzanie łańcuchem dostaw

06 gru

Łańcuch dostaw i łańcuch wartości
Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczność zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów, która wymaga synchronizacja zarządzania strumieniami popytu i podaży. Najważniejsze w łańcuchu dostaw nie są dostawy, lecz popyt kreowany przez klientów. Dlatego zamiast terminu „łańcuch dostaw” stosuje się również pojęcie sieci popytu, czyli sieci współpracujących z klientem firm logistycznych i transportowo-spedycyjnych.

Łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw realizujących wspólnie procesy i działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty i usługi.

W łańcuchach dostaw stosuje się podejście procesowe. Proces jest rozumiany jako zestaw logicznie powiązanych działań, realizowanych w celu osiągnięcia określonych efektów. Procesy i działania realizowane w łańcuchu dostaw to m. in.: zaopatrzenie, składowanie, produkcja, sprzedaż, dystrybucja, transport i serwis. Istotą współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw jest integracja i koordynacja procesów przepływu produktów, informacji i środków finansowych od miejsc pozyskania surowców do miejsc konsumpcji w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dla wszystkich elementów łańcucha.

Łańcuch wartości to ciąg powiązanych ze sobą czynności, realizowanych w ramach procesu wytwarzania finalnego produktu lub usługi, które umożliwiają uzyskiwanie wartości dodanej.

Łańcuch wartości składa się z dziewięciu elementów oraz marży będącej różnicą między wielkością przychodów a całkowitym kosztem realizacji działań. Działania w łańcuchu wartości można podzielić na dwie grupy: działania podstawowe i wspierające. Do działań podstawowych zalicza się: logistykę zaopatrzenia, operacje produkcyjne, logistykę dystrybucji, marketing i sprzedaż oraz serwis. Działania wspierające nie biorą bezpośrednio udziału w tworzeniu wartości. Spełniają one funkcję zabezpieczenia działań podstawowych. Wśród działań wspierających wyróżnia się: infrastrukturę firmy, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój technologiczny oraz zaopatrzenie.

Istota i zakres zarządzania łańcuchem dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM
polega na integracji procesów logistycznych poszerzonej o udział dostawców i odbiorców. Zarządzanie łańcuchem dostaw to planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań w ramach łańcucha dostaw, a także zarządzanie stosunkami z odbiorcami i dostawcami w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klienta po najniższych kosztach dla całego łańcucha.

W celu ustalenia operacji związanych z planowanie, zakupem i wytwarzaniem oraz dostarczaniem produktów w ramach łańcucha dostaw stworzono model referencyjny łańcucha dostaw – SCOR (Supply Chain Operation Reference). Model SCOR łączy trzy koncepcje zarządzania: reorganizację procesów biznesowych BPR, porównywanie z najlepszymi oraz metodę dobrych praktyk. Wszystkie działania realizowane w łańcuchu dostaw – od rozpoznania potrzeb klienta, poprzez dostarczenie produktu i zainkasowanie należności – podzielono na pięć głównych procesów biznesowych.

PROCESY BIZNESOWE W MODELU SCOR
Procesy biznesowe w modelu SCOR

Model SCOR określa zakres funkcji i zadań oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw. Można wyróżnić dwa typu systemów SCM: wewnętrzne, które obejmują procesy zaopatrzenia, produkcji, zbytu i rachunkowości w ramach jednej firmy, oraz zewnętrzne, integrujące firmę z jej dostawcami i klientami.

System SCM obejmuje cztery obszary funkcjonalne dotyczące: planowania łańcucha dostaw, realizacji zadań w łańcuchu dostaw, koordynacji łańcucha dostaw oraz współpracy w ramach łańcucha. Korzyści biznesowe:
- integracja wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
- możliwość globalnego planowania i przeprowadzania symulacji w czasie rzeczywistym,
- szybsze dostarczanie nowych produktów na rynek,
- minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji,
- skrócenie czasu realizacji zamówień,
- optymalizacja poziomu zapasów w łańcuchu dostaw,
- możliwość integracji przedsiębiorstwa z tynkami elektronicznymi.

Warunkiem zastosowanie systemu SCM, który poprawia procesy międzyorganizacyjne jest usprawnienie procesów wewnętrznych organizacji gospodarczej poprzez wdrożenie systemu ERP.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii XII, Systemy ERP

 

Struktura i właściwości systemu ERP

05 gru

Celem systemu ERP jest zapewnienie optymalizacji zastosowania zasobów i procesów wewnętrznych organizacji gospodarczej.

System ERP to zestaw narzędzi informatycznych, który umożliwia sterowanie procesami, biznesowymi oraz monitorowania i analizowanie funkcjonowania organizacji gospodarczej.

System ERP łączy dostawców i klientów w łańcuch dostaw, koordynuje sprzedaż, marketing, produkcję, zaopatrzenie, dystrybucję, finanse, rozwój produktu i zasoby ludzkie. Systemy ERP zawierają także rozbudowane możliwości symulacji „co-jeśli”.

System ERP umożliwia modelowanie systemu zarządzania. Systemy tej klasy składają się z wielu modułów, które zawierają obiekty funkcjonalne, realizujące różne scenariusze procesów biznesowych. W procesie wdrożenia systemu, poprzez wybór obiektów funkcjonalnych, tworzy się rozwiązania dostosowane do potrzeb i ograniczeń organizacji gospodarczej.

W systemach ERP można wyróżnić cztery obszary funkcjonalne: marketing i sprzedaż, zarządzanie łańcuchem dostaw, rachunkowość i finanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podstawą systemu ERP jest podsystem zarządzania finansami, który dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody zarządzania logistycznego. Zarządzanie finansami oznacza gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na cele działalności gospodarczej.

Zarządzanie logistyczne to kompleksowe zarządzanie kluczowymi funkcjami operacyjnymi realizowanymi w łańcuchu dostaw. Zaopatrzenie obejmuje zakupy i rozwój produktu, funkcja produkcji – wytwarzanie i monitorowanie, natomiast funkcja dystrybucji – magazynowanie, gospodarkę zapasami, transport i realizację dostaw.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – rola zasobów pracy stale rośnie, a jednocześnie zmniejsza się znaczenie zasobów materialnych i finansowych, to pracownicy decydują o wykorzystaniu pozostałych zasobów przedsiębiorstwa. Coraz większego znaczenia nabierają kwalifikacje i umiejętności pracowników.

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą – zadaniem marketingu jest badanie rynku oraz ustalenie celów rynkowych przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji. Zarządzanie sprzedażą jest związane z obsługą klienta. Obsługa klienta to wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją zleceń.

Najważniejsze właściwości systemów ERP: kompleksowość, funkcjonalność, zaawansowanie technologiczne i merytoryczne oraz integracja danych i procesów.

Kompleksowość funkcjonalna oznacza, że system obejmuje wszystkie funkcje i procesy biznesowe.

Zaawansowane technologiczne systemów ERP zapewnia zgodność z bieżącymi standardami sprzętowo-programowymi oraz daje możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zaawansowanie merytoryczne jest związane z wykorzystaniem w systemach ERP nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. Systemy ERP umożliwiają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Integracja danych w systemach ERP polega na tym, że dane są przechowywane z centralnej bazie danych. Integracja procesów – użytkownik systemu ERP z jednego terminala ma dostęp do wszystkich funkcji i procesów przez jeden spójny interfejs oraz możliwość przełączenia się pomiędzy różnymi zadaniami.

Do atrybutów systemów ERP zalicza się również: otwartość, elastyczność i innowacyjność. Otwartość to możliwość integracji systemów ERP z otoczeniem. Elastyczność systemów ERP polega na zmianie konfiguracji systemu w celu dostosowania do zmieniających się wymagań i praktyk biznesowych. Innowacyjność oznacza, że system ERP umożliwia eksperymentowanie, symulacje i tworzenie własnych, nowych praktyk biznesowych oraz proponowanie dobrych praktyk biznesowych z możliwością ich dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Systemy ERP oferowane na krajowym rynku są dostosowane do polskich uwarunkowań prawnych.

Korzyści korzystania z systemów ERP:
- integracja informacji ze wszystkich działów przedsiębiorstwa,
- poprawa poziomu obsługi klientów,
- redukcja poziomu utrzymywanych zapasów,
- obniżka kosztów produkcji,
- synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
- poprawa płynności finansowej,
- zwiększenie kompetencji pracowników.

Występują ograniczenia dotyczące złożoności projektów wdrożeniowych, problemów integracyjnych i adaptacyjnych oraz konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych i szkoleń użytkowników.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii XII, Systemy ERP

 

Modele zintegrowanych systemów informatycznych

04 gru

Integracja to połączenie elementów systemu informatycznego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Integracja wewnętrzna dotyczy systemów stosowanych w ramach organizacji gospodarczej, które wcześniej funkcjonowały jako systemy niezależne. Odnosi się do integracji procesów biznesowych w obrębie przedsiębiorstwa. Obejmuje integrację przepływu materiałów, informacji i sterowania w przedsiębiorstwie. Integracja wewnętrzna jest realizowana za pomocą technologii przechowywania danych.

Integracja zewnętrzna umożliwia połączenie systemów wewnętrznych organizacji z systemami współpracującymi z otoczeniem. Oznacza integrację procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa z procesami biznesowymi innych przedsiębiorstw, a nawet współdzielenie procesów przez współpracujące przedsiębiorstwa. Integracja zewnętrzna jest realizowana z użyciem technologii sieci komputerowych i technologii wymiany danych.

W celu określenia zakresu funkcjonalnego zintegrowanych systemów informatycznych stosuje się różne modele, które ukazują etapy w ich rozwoju.

PORÓWNANIE MODELI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Porównanie modeli zintegrowanych systemów informatycznych

Zanim powstały systemy zintegrowane, stosowano metody statystycznego sterowania zapasami SIC, oparte na danych historycznych i średnim czasie realizacji zlecenia. Za pomocą prognozowania ustalają one przewidywane potrzeby w sferze produkcji. Obecnie systemy sterowania zapasami stanowią jeden z modułów zintegrowanych systemów informatycznych i umożliwiają generowanie zleceń magazynowych, związanych z uzupełnieniem stanów zapasów zgodnie z metodą punktu ich odnawiania.

 
 

Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie

03 gru

System wspomagający zarządzanie to system informatyczny, który dokonuje wyboru, udostępniania i integracji danych z różnych źródeł w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Różnorodność potrzeb informacyjnych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz rozwój metod zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) doprowadziły do powstania kilku generacji systemów wspomagających zarządzanie.

Z punktu widzenia efektów zastosowania informatyki w zarządzaniu można wyróżnić trzy etapy w ewolucji systemów wspomagających zarządzanie:
- usprawnienie procesów ewidencji operacji gospodarczych w organizacji gospodarczej,
- optymalizacja zasobów i procesów w organizacji gospodarczej,
- optymalizacja relacji organizacji gospodarczej z otoczeniem.

W pierwszym etapie stosuje się technologie sekwencyjnego przetwarzania danych w ramach dziedzinowych systemów transakcyjnych TPS, które wspomagają poszczególne obszary zarządzania.

Z drugim etapem związane jest zastosowanie technologii baz danych, sieci komputerowej oraz rozproszonego przetwarzania danych w ramach różnych klas systemów informatycznych, które umożliwiają: zarządzanie dokumentami DMS, planowanie i monitorowanie obszarów zarządzania MIS, wspomaganie decyzji DSS i ES, analizowanie i prezentowanie informacji EIS, planowanie zasobów i sterowanie procesami biznesowymi ERP oraz komputerowo zintegrowane wytwarzanie CIM.

Trzeci etap dotyczy wykorzystania globalnej sieci komputerowej, technologii hurtowni danych, wyszukiwania informacji i wymiany danych oraz narzędzi analitycznych w ramach różnych klas systemów e-biznesowych.

Zintegrowany system informatyczny to system wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub komputerowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania.

Zintegrowany system informatyczny składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów lub komponentów. Moduły to zestawy narzędzi o różnym stopniu złożoności i określonym w nazwie przeznaczeniu. Komponent to obiekt, który oferuje określoną funkcjonalność.

Cechą systemów zintegrowanych jest orientacja na procesy logistyczne i finansowe. Logistyka stanowi podstawę wspomagania bieżących decyzji operacyjnych i jednocześnie zasila informacyjne finanse. Zintegrowane systemy informatyczne zapewniają funkcjonowanie sprzężeń zwrotnych między informacjami planistycznymi i rozliczeniowymi.