RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘6. Modele jakości’

Model Boehma i model ISO 9126

20 lis

Model Boehma to klasyczny model jakości, wyróżnia się trzy charakterystyki – warunki konieczne i wystarczające, niezbędne do osiągnięcia ogólnej jakości:
- łatwość konserwacji,
- przenośność,
- przydatność (ang. usability).

Podcharakterystyki odnoszą się głównie do jakości kodu źródłowego.

Model ISO 9126

Model jakości ISO 9126:1991 jest standardem opisującym jednolity model jakości oprogramowania. Standard ten definiuje charakterystyki i podcharakterystyki jakości oprogramowania, a także miary odpowiednie do kwantyfikacji poszczególnych charakterystyk. Standard ten opiera się na modelach McCalla oraz Boehma, można go stosować do oceny jakości dowolnego rodzaju oprogramowania.

MODEL JAKOŚCI ISO 9126
Model jakości ISO 9126

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 6. Modele jakości

 

Model McCalla

19 lis

Czynniki jakości podzielono na następujące trzy grupy charakterystyk związanych z:
- funkcjonowaniem oprogramowania,
- modyfikowalnością produktu,
- przenośnością produktu.

TRÓJKĄT JAKOŚCI MCCALLA
Model jakości McCalla

W ramach każdej z tych grup opracowano zestaw charakterystyk jakości, dla których zaproponowano zbiór podcharakterystyk. Model ten znany jest jako trójkąt jakości McCalla. Charakterystyki jakości w tym modelu reprezentują zewnętrzną perspektywę oprogramowania, czyli sposób w jaki jest ono odbierane przez użytkowników. Podcharakterystyki prezentują oprogramowania z punktu widzenia dewelopera, podczas gdy miary stanowią narzędzie kwantyfikacji jakości. Dla każdej z podcharakterystyk wykonuje się subiektywną ocenę w sakli od 1 do 10. Niektóre charakterystyki mają wspólne podcharakterystyki. Następnie, po uwzględnieniu wag poszczególnych miar, możliwe jest obliczenie ocen poszczególnych charakterystyk jakości oraz oceny jakości całego produktu

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 6. Modele jakości