RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘6. Tworzenie systemów informatycznych – nowe rozwiązania’

Podejście SOA

30 paź

SOA (Service-Oriented Architecture) oznacza dopasowanie do procesów biznesowych i użytkowników systemów luźno powiązanych pakietów oprogramowania, które pełnią funkcje usługowe wobec procesów i użytkowników. Zasoby oprogramowania są dostępne w sieci. Do realizacji swej funkcji SOA wykorzystuje szereg międzyoperacyjnych standardów, umożliwiających stabilną architekturę między różnymi platformami. Jest on niezależny od użytkowanej platformy. Architektura ta pozwala na powiązanie zasobów aplikacji, tak aby osiągnąć rezultaty stosownie do określonych systemów czy usług. OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) podkreśla, że SOA jest paradygmatem skoordynowanego organizowania i użytkowania rozproszonych zasobów, które mogą być własnością różnych osób i instytucji.

 

MDA – modelowanie architektury systemu

29 paź

MDA to sposób organizowania i zarządzania architekturą przedsięwzięcia projektowego, wspomaganego zautomatyzowanymi narzędziami i usługami w celu zdefiniowania modeli i ułatwienia transformacji pomiędzy różnego rodzaju modelami. Model systemu jest tworzony w sposób niezależny od wspomagającej go platformy. Architektura systemu to specyfikacja części, składników, elementów systemu, związków między nimi, a także zasad interakcji pomiędzy tymi elementami.

MDA określa dwa rodzaje modeli, które mogą być użytkowane – PIM i PSM. Model PIM (ang. platform-independent model) przedstawia określony poziom niezależności od platformy, co w konsekwencji umożliwia dostosowanie modelu PIM do różnych platform. Z kolei PSM (ang. platform-specific model) łączy specyfikacje PIM z poszczególnymi typami platform PSM, które zawierają zestaw pojęć technicznych umożliwiających funkcjonowanie platform i jej usług. Platforma jest zestawem podsystemów i technologii, które zapewniają pożądaną funkcjonalność systemu poprzez interfejsy i wzorce. Niezależność platform oznacza niezależność modelu PIM od cech platform dowolnego typu.

Użytkowanie MDA polega na wykonaniu kolejno następujących czynności:
- opracowanie specyfikacji systemu w postaci modelu niezależnego od platformy PIM, na której będzie użytkowany,
- specyfikacja platform PSM,
- wybór właściwej platformy dla systemu,
- przekształcenie specyfikacji systemu PIM na wybraną platformę PSM.

Pomiędzy modelami istnieją określone reguły odwzorowania (ang. mapping, które pozwalają na przekształcenie modelu źródłowego w wynikowy. Proces ten może być zautomatyzowany.

 

Metodyki adaptacyjne

28 paź

Metodyka adaptacyjna (ang. agile, agility – definiowanie, a następnie modyfikacja i adaptacja potrzeb informatycznych.

Podejście adaptacyjne zakłada zasadniczą trudność w zrozumieniu identyfikacji potrzeb informatycznych i założeń systemu, a w konsekwencji możliwość i akceptację och zmian, modyfikacji oraz adaptacji w procesie tworzenia systemu.

Podstawowe zasady podejścia adaptacyjnego są to stwierdzenia dotyczące przewagi:
- osób (jednostek) i interakcji nad procesami oraz narzędziami,
- efektywnie użytkowanego oprogramowania nad obszerną dokumentacją,
- współpracy z klientami nad negocjowaniem kontraktu,
- reakcji na zmiany nad realizacją planu.

Sygnatariusze Agile Manifesto nie podważają wartości drugiego członu w każdym z czterech powyższych wyrażeń, jednak akcentują większe znaczenie kategorii znajdujące się w pierwszym ich członie. Autorzy Agile Manifesto sformułowali 12 zasad, które powinny umożliwić wdrożenie tych wartości, a więc:
- najważniejszym priorytetem jest spełnienie oczekiwań i wymagań klienta poprzez wczesne i bieżące dostarczanie użytecznego oprogramowania,
- zmiana założeń i potrzeb systemu jest akceptowana nawet w końcowej fazie procesu TSI, procesy adaptacyjne włączają zmianę w osiąganie przewagi konkurencyjnej przez klienta,
- użyteczne, sprawne oprogramowanie musi być dostarczane przez zespół projektowy często, od kilku tygodni do kilku miesięcy, z tendencją do krótszych odcinków czasu,
- przyszli użytkownicy systemu odpowiedzialni za procesy biznesowe oraz zespół informatyków muszą współpracować w codziennej realizacji projektu,
- projekt powinien być tworzony przez zmotywowanych profesjonalistów, jeśli właściwe środowisko i wsparcie są zapewnione, twórcy systemu mogą być pewni wykonania swego zadania,
- najbardziej efektywną i skuteczną metodą przekazywania informacji w zespole jest bezpośrednia konwersacja,
- użyteczne oprogramowanie opracowane przez zespół jest podstawową miarą postępu prac,
- procesy adaptacyjne promują stały zrównoważony rozwój, sponsorzy, twórcy i użytkownicy powinni stale współpracować w sposób nieograniczony,
- uwaga nakierowana na techniczną doskonałość i poprawność projektu zwiększa zalety podejścia adaptacyjnego,
- prostota, oszczędność, czyli sztuka maksymalizacji zakresu pracy, która nie musi być wykonana, ma podstawowe znaczenie,
- najlepsze struktury, wymagania i projekty wynikają z samoorganizujących się zespołów,
- w regularnych odstępach czasu zespół ocenia i dokonuje projekcji, jak stać się bardziej skutecznym, a następnie reguluje, uzgadnia i dostosowuje odpowiednio swe działanie.