RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘3. Istota i typologia systemów informacyjnych’

Klasy systemów informatycznych

27 sie

W klasycznym ujęciu nauk o zarządzaniu w każdej firmie wyodrębnia się trzy poziomy zarządzania:
- operacyjny – krótkookresowy, często związany z bezpośrednim funkcjonowaniem firmy,
- taktyczny – średniookresowy, związany z zarządzaniem działami organizacji,
- strategiczny – długookresowy, związany z zarządzaniem organizacją.

Każdy z tych szczebli wymaga innych informacji, różniących się stopniem szczegółowości, miejsce powstania i czasem dostarczenia. Wsparcie techniczne ewoluowało od wsparcia działań operacyjnych i taktycznych do wsparcia działań strategicznych. Dla uproszczenia rozważań można wyodrębnić:
- poziom operacyjny, obejmujący stosunkowo proste działania bieżące i decyzje o niewielkim zaangażowaniu zasobów,
- poziom zarządczy, obejmujący decydentów szczebla taktycznego i strategicznego oraz decyzje o średnim lub wielkim zaangażowaniu zasobów.

Kryterium to pozwoliło na wyodrębnienie następujących klas systemów informatycznych:
- systemy transakcyjne, ST (ang. Transactions Systems, TS) – służące do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, dane zgromadzone w systemach ewidencyjnych są danymi wejściowymi dla systemów wyższych klas, według szacunków systemy te stanowią wciąż znaczną część wszystkich systemów eksploatowanych w organizacjach,
- systemy automatyzacji biura, SAB (ang. Office Automation Systems, OAS) – czyli systemy pomocnicze dla wszystkich szczebli w strukturze organizacyjnej, ułatwiające tworzenie i wymianę szeroko rozumianej korespondencji biurowej,
- systemy informowania kierownictwa, SIK (ang. Management Information Systems, MIS) – wspomagające funkcje planowania i kontroli dla średniego (taktycznego) poziomu kierownictwa przez tworzenie sumarycznych raportów,
- systemy wspomagania decyzji, SWD (ang. Decision Suport Systems, DSS) – interaktywne systemy wspierające podejmowanie złożonych decyzji przez menedżerów szczebla taktycznego i strategicznego.
- systemy eksportowe, SE (ang. Expert Systems, ES) – zawierające wyspecjalizowaną wiedzę ekspertów pozwalającą generować racjonalne rady i decyzje na podstawie tzw. reguł produkcji, opierają się one na logicznym rachunku zdań zbudowanych na operatorach logicznych, wyrażonych głównie implikacjami (Jeśli warunek (zestaw warunków)to(zestaw działań/decyzji).

W ostatnim okresie informatyzacja organizacji gospodarczych i administracyjnych została zdominowana przez zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP oraz powiązane z nimi systemy SCM, CRM, WFM, BI i biznesu elektronicznego, łączące cechy wymienionych klas. Producenci oprogramowania tych systemów dokonują ich stałej aktualizacji, integrując nowe moduły.

 

System informacyjny i informatyczny

26 sie

System informacyjny to zestaw współdziałających składników w celu gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji, aby wspomagać podejmowanie decyzji, koordynowanie, sterowanie, analizowanie i wizualizację informacji w organizacji.

Można zatem stwierdzić, że system informacyjny dowolnej organizacji to zbiór elementów dających się przedstawić za pomocą iloczynu kartezjańskiego:

SI = X{U, P, D},

gdzie:
SI – system informacyjny danej organizacji,
U – użytkownicy systemu,
P – procesy informacyjne,
D – dane, baza danych.

System informatyczny to taki system informacyjny, który wspomaga funkcjonowanie firm i instytucji w wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej.

W nawiązaniu do tej definicji, kartezjański zapis systemu informatycznego przedstawia się następująco:

SIT = X{U, P, D, S, H, N},

gdzie:
SIT – system informatyczny danej organizacji,
S – oprogramowanie,
H – sprzęt komputerowy,
N – sieci komputerowe,
U, P, D – jak wyżej.

FUNKCJE OPISUJĄCE DYNAMIKĘ SYSTEMU
Funkcje opisujące dynamikę systemu