RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘3. Wyzwania informatyki ekonomicznej’

Procesy kreatywnościochłonne

16 sie

Kreatywność, rozumiana jako zdolność ukierunkowanego twórczego myślenia i działania, jest jednym z warunków innowacyjności organizacji. Dzięki niej możliwe jest wprowadzenie na rynek nowych towarów i usług, co jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Postęp techniczny, wykwalifikowani pracownicy oraz sprawne zarządzanie kreatywnością i innowacyjnością w organizacjach stanowią ważny wymóg trwałego wzrostu gospodarczego. Z tego powodu kreatywności przypisuje się duże znaczenie społeczne.

Przykładem dziedziny, w której powszechne są procesy wymagające dużego nakładu kreatywności, jest tzw. przemysł kreatywny (ang. creative industries). Tradycyjne systemy informatyczne wypełniają swoje funkcje jedynie w dość ograniczonym zakresie. Podobno jest z klasycznymi posunięciami reorganizacyjnymi, które również nie zawsze mogą być konsekwentnie przeprowadzone.

Proces kreatywnościochłonny wymaga w toku realizacji szczególnie dużego nakładu ludzkiej kreatywności. Można dostrzec pewną analogię do tzw. procesów innowacyjnych, nakierowanych na tworzenie i propagowanie innowacji technologicznych prowadzących do wzrostu gospodarczego. Procesy kreatywnościochłonne cechuje jednak mniej ustrukturyzowany przebieg oraz bardziej przypadkowy charakter. Innowacje technologiczne powstają obecnie w toku ustrukturyzowanej pracy inżynierskiej. Z bliższej perspektywy procesy kreatywnościochłonne charakteryzuje wiele właściwości stanowiących wyzwanie dla współczesnej informatyki ekonomicznej:
- procesy te są często nieustrukturyzowane i słabo poddają się reorganizacji. Pełne i efektywne wsparcie przez tradycyjne systemy informatyczne, ze względu na dużą elastyczność procesów kreatywnościochłonnych jest często niemożliwe. Konieczne jest zachowanie dużego poziomu elastyczności procesowej, co stawia dodatkowe wymagania odnoście do stosowanych technik modelowania oraz wdrażanych systemów informatycznych,
- procesy cechują się trudno wyrażalną i nieustrukturyzowaną wiedzą. Pomiędzy posiadaną wiedzą a zdolnością do kreatywnego działania istnieje bliski związek. Z tego względu zachodzi potrzeba umożliwienia efektywnego wyrażania zgromadzonej wiedzy, co przełożyłoby się na lepsze możliwości analizy i optymalizacji procesów,
- procesy te nacechowane są szczególnym ryzykiem. Procesy kreatywnościochłonne są zawsze wykonywane przez osoby wysoko wykwalifikowane. W wielu przypadkach nie kierują się one jedyniewymaganiami klientów lecz realizują także indywidualne cele i koncepcje. Tworzy się wtedy trójkąt: kreatywny pracownik-wymagania klienta-wymagania pracodawcy, który wprowadza dodatkowy element ryzyka, uzależniony od zdolności do znalezienia kompromisu między nimi. Z jednej strony otwiera to duże możliwości twórcze, z drugiej zaś stanowi o dodatkowym ryzyku. W celu zminimalizowania tego rodzaju ryzyka konieczne jest wdrożenie skutecznych mechanizmów wewnętrznej kontroli i ich integracja w toku przebiegu procesów kreatywnościochłonnych.

Wymienione właściwości procesów kreatywnościochłonnych stanowią duże wyzwanie dla informatyki ekonomicznej. Specjalista informatyki ekonomicznej musi opracować nowe metody i systemy operacyjne, umożliwiające zachowanie elastyczności procesów kreatywnościochłonnych, przy wysokiej efektywności operacyjnej.

 

Produkty hybrydowe

15 sie

Granice między towarami i usługami w klasycznym rozumieniu zacierają się. Możliwość naliczenia przez producentów marży dotyczy w coraz mniejszym stopniu wytwarzanego dobra materialnego, a coraz bardziej wynika z powiązanych z nim świadczonych usług. W odpowiedzi, na rynku oferowane są towary i usługi coraz bardziej zintegrowane w jeden produkt. Charakterystyczne dla takich hybrydowych produktów jest inteligentne zazębienie się dobra materialnego, usługi oraz oprogramowania projektowego, dokonujące się już na etapie koncepcji produktu i to w taki sposób, że późniejsze rozdzielenie poszczególnych komponentów nie jest możliwe. Tendencja rynkowa do oferowanych kompleksowych rozwiązań kreuje konieczność tworzenia nowych form aktywności konkurencyjnej. W przypadku produktów hybrydowych niemożliwe i niecelowe jest oddzielenie dobra materialnego od powiązanej z nim usługi.

Oferowanie tego rodzaju nowoczesnych produktów wymaga odpowiedniego ukształtowania systemów informatycznych organizacji. Przede wszystkim istotne wydają się następujące właściwości:
- płynnie zmieniające się wymagania klientów oraz nowe formy kooperacji podmiotów życia gospodarczego, wynikające z konieczności oferowania kompleksowych rozwiązań, wymuszają elastyczność systemów informatycznych. Nowoczesne systemy muszą dynamicznie reagować na zmiany w swoim otoczeniu, dysponując strukturę do nowych wymagań,
- tworzenie systemów informatycznych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (Service-Oriented Architecture – SOA) wymaga zastosowania nowych metod i narzędzi w szczególny sposób łączących analizę mikroekonomiczną z doborem odpowiedniej technologii informatycznej. SOA wymaga, aby elementy składowe systemu były sprowadzone do postaci względnie niezależnych od siebie usług, mających określony interfejs, opisujący oferowaną funkcjonalność oraz sposób wywołania,
- w przypadku stosowania SOA konieczne są identyfikacja, specyfikacja oraz implementacja poszczególnych usług. Odbywać się to musi z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości technicznych oraz specyfiki konkretnej dziedziny życia gospodarczego. Połączenie tych dwóch punktów widzenia w konkretnym rozwiązaniu metodycznym stanowi wyzwanie dla informatyki ekonomicznej.

 

Globalizacja, powszechna komputeryzacja i hybrydyzacja

14 sie

Przez pojęcie globalizacji należy rozumieć różnorodne zjawiska, będące efektem zanikania naturalnych barier i granic. Pojawienie się globalnie działających organizacji oznacza, że dysponują one również globalnymi rozległymi systemami informatycznymi. Systemy te są coraz bardziej niejednorodne, co ma związek głównie z różnicami kulturowymi odnoszącymi się do składnika personalnego w triadzie „zadania-ludzie-IT”. Dzięki coraz łatwiejszej komunikacji możliwy jest outsourcing (podwykonawstwo) nie tylko infrastruktury IT, ale również całych procesów biznesowych, tworzenie swoistych podsystemów podwykonawczych.

Motorem takiego postępowania są oczywiście czynniki ekonomiczne, związane przede wszystkim z niższymi kosztami pracy, jednak zmiany te powodują zarazem wzrost znaczenia zarządzania systemami informatycznymi. Globalnie działające organizacje cechuje duża dynamika związana m. in. z częstymi przejęciami jednych przedsiębiorstw przez inne. Wyzwaniem dla specjalisty informatyki ekonomicznej jest w takim przypadku integracja systemów informatycznych.

Wszechobecna (powszechna) komputeryzacja (ang. ubiquitous computing) ma związek ze stale postępującą miniaturyzacją urządzeń teleinformatycznych oraz przenikaniem technologii informatycznej do wszystkich dziedzin życia człowieka. Widoczne jest to przede wszystkim w pojawianiu się na rynku kolejnych inteligentnych urządzeń i rozwiązań. Dla informatyki ekonomicznej oznacza to nie tylko rozszerzenie jej o nowe obszary przez systemy informatyczne ale też związane z tym pojawianie się nowych specyficznych problemów. Stwarza to możliwość realizacji nowych celów, które bez wszechobecnej komputeryzacji byłyby nieosiągalne.

Hybrydyzacja oznacza z kolei sytuację, w której dany obiekt może być różnie traktowany, mieć odmienne właściwości i cele. Z punktu widzenia poszczególnych obiektów, oryginalnie przeznaczonych wyłącznie do realizacji pojedynczych celów, mówi się o ich konwergencji, zbieraniu się w jedno. Hybrydyzacja dotyczy oczywiście również systemów informatycznych które podlegają coraz większej integracji i muszą realizować różne cele.