RSS
 

Ogólne zasady podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo prywatne w długim okresie

27 lip

Długi okres to czas niezbędny na dostosowanie wszystkich czynników produkcji do nowych warunków. W długim okresie czasu wszystkie czynniki produkcji zmieniają się. W długim okresie czasu może następować wzrost skali produkcji.

Stałe korzyści skali występują wtedy, gdy następuje wzrost – w tym samym stopniu – wszystkich czynników produkcji oraz produktu całkowitego.

Rosnące korzyści skali – każde kolejne zwiększenia skali produkcji powodują obniżenie krzywej kosztu przeciętnego.

Rosnące korzyści skali uzasadniane są:
- możliwościami wydajniejszej pracy ludzi i maszyn,
- wzrostu specjalizacji w miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstwa,
- możliwościami lepszej organizacji pracy,
- przezwyciężaniem niepodzielności czynników produkcji.

Malejące korzyści skali występują wówczas, gdy każdemu kolejnemu zwiększeniu skali produkcji towarzyszy wzrost kosztu przeciętnego.

Minimalna efektywna skala produkcji (MES) to poziom produkcji, przy którym przedsiębiorstwo przestaje osiągać korzyści skali oraz krzywa kosztów przeciętnych przestaje opadać i staje się pozioma.

Podejmowanie decyzji:
Etap I. Określenie optymalnej wielkości produkcji (Q) – punkt przecięcia krzywej LMR z LMC.

Etap II. Ustalenie, czy i jaki zysk osiąga przedsiębiorstwo, wytwarzając w długim okresie ustaloną, w etapie I decyzji, wielkość produkcji? Porównanie ceny sprzedaży wyrobów z długookresowymi przeciętnymi kosztami ekonomicznymi.
- gdy cena sprzedaży wyrobów (P) jest większa od długookresowych przeciętnych kosztów ekonomicznych (LAC, LATC) to przedsiębiorstwo osiąga zysk ekonomiczny,
- jeżeli cena sprzedaży wyrobów jest równa długookresowym przeciętnym kosztom ekonomicznym to przedsiębiorstwo może funkcjonować, gdyż cena pokrywa koszty księgowe i zapewnia mu zysk normalny. Przedsiębiorstwo osiąga wtedy próg rentowności (BEP),
- jeżeli cena sprzedaży wyrobów (P) jest niższa od długookresowych przeciętnych kosztów ekonomicznych to przedsiębiorstwo powinno zakończyć działalność, ponieważ nie spełnia progu rentowności.

W długim okresie rozmiary produkcji przedsiębiorstwa odpowiadają punktowi, w którym długookresowe koszty marginalne (LMC) są równe utargowi marginalnemu (LMR), pod warunkiem, że cena nie jest niższa od długookresowych przeciętnych kosztów ekonomicznych przedsiębiorstwa prywatnego, przy tych rozmiarach produkcji.

 

Tags: ,

Dodaj komentarz