RSS
 

Założenia ogólne funkcjonowania przesiębiorstwa

25 lip

Przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji zysku powinno zwiększać produkcję, tak długo jak długo przychody krańcowe są większe od kosztów krańcowych.

Optymalną wielkość produkcji przedsiębiorstwo osiąga w punkcie zrównania kosztu krańcowego z utargiem krańcowym.

Przedsiębiorstwo wytwarzając określoną wielkość produkcji ponosi koszty księgowe (BC). Koszt księgowy przedsiębiorstwa prywatnego składa się z:
- kosztu stałego,
- kosztu zmiennego.

Koszt stały (FC) jest to koszt niezależny od wielkości produkcji.

Koszt zmienny (VC) zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji.

Krzywa kosztu całkowitego ma taki sam przebieg, jak krzywa kosztu zmiennego. Jest ona jedynie położona nad krzywą kosztu zmiennego.

Koszty przeciętne to koszty przypadające na jednostkę wyrobu.

Koszty przeciętne ekonomiczne przedsiębiorstwa prywatnego, czyli na jednostkę wyrobu (ATC lub AC), są kategorią rachunku ekonomicznego i zawierają w swoim składzie oprócz kosztów księgowych na jednostkę wyrobu zysk normalny przypadający na jednostkę wyrobu.

Przeciętny koszt całkowity (ATC, AC) jest to koszt całkowity ekonomiczny przedsiębiorstwa prywatnego przypadający na jednostkę produktu.

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz